آموزش آسانسور و پله برقی

آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
700,000 تومان
معرفی سیستم اطفاء در محیط های کار و زندگی. فراگیران در پایان دوره موفق به اخذ فرهنگ استفاده مناسب و نگهداری از اطفاء کننده ها خواهند شد.
متوسط
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
700,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
صنعت آسانسور و پلکان برقی به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشند، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری ها...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های جدید به نیرو...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
متوسط
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های جدید به نیرو...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های جدید به نیرو...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های جدید به نیرو...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
هدف دوره: صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های ج...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان
آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
850,000 تومان
هدف دوره: صنعت آسانسور به عنوان یک رشته پویا دائما در حال ارتقا سطح تکنولوژی می باشد، بر همین اساس هدف ما انتقال دانش و مهارت در حوزه فناوری های ج...
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
850,000 تومان