دوره های آموزشی

چینش بر اساس :
گروه آموزشی زبان های خارجی
700,000 تومان
افزودن به علاقه مندی
700,000 تومان
گروه آموزشی زبان های خارجی
600,000 تومان
افزودن به علاقه مندی
600,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300 ساعت
3,000,000 تومان
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی مدیریتی، حقوقی و بیمه
300 ساعت
3,000,000 تومان
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
صنایع ساختمان
30 ساعت
490,000 تومان
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
490,000 تومان
صنایع ساختمان
30 ساعت
490,000 تومان
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
490,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300ساعت
3,000,000 تومان
Advanced
300ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300ساعت
3,000,000 تومان
Intermediate
300ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300 ساعت
3,000,000 تومان
Intermediate
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300 ساعت
3,000,000 تومان
Advanced
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300 ساعت
3,000,000 تومان
Advanced
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,000,000 تومان
گروه آموزشی نرم افزارهای تخصصی
300 ساعت
3,500,000 تومان
Intermediate
300 ساعت
افزودن به علاقه مندی
3,500,000 تومان