واحد تربیت نیروی انسانی ماهر

واحد تربیت نیروی انسانی ماهر شرکت ویدا انرژی سبز آریان، بر اساس اعلام نیاز و تقاضای شرکت ها و واحدهای صنعتی، مجموعه ای از دوره های آموزشی بر اساس پست های سازمانی اعلام شده از سوی کارفرما تحت عنوان دوره های اشتغال محور طراحی و تدوین نموده است که کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها، شانس معرفی به شرکت ها و واحدهای صنعتی را دارند.

آموزش های اشتغال محور