دوره های آموزشی

مرتب سازی بر اساس:
نرم افزارهای تخصصی >
12 ساعت
600,000 تومان
پیشرفته
12 ساعت
افزودن به علاقه مندی
600,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
300,000 تومان
متوسط
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
300,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
300,000 تومان
پیشرفته
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
300,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
200,000 تومان
مبتدی
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
200,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
300,000 تومان
پیشرفته
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
300,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
300,000 تومان
پیشرفته
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
300,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
60 ساعت
1,200,000 تومان
متوسط
60 ساعت
افزودن به علاقه مندی
1,200,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
200,000 تومان
پیشرفته
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
200,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
6 ساعت
200,000 تومان
متوسط
6 ساعت
افزودن به علاقه مندی
200,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
30 ساعت
900,000 تومان
پیشرفته
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
900,000 تومان
نرم افزارهای تخصصی >
30 ساعت
900,000 تومان
مبتدی
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
900,000 تومان
آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
700,000 تومان
معرفی سیستم اطفاء در محیط های کار و زندگی. فراگیران در پایان دوره موفق به اخذ فرهنگ استفاده مناسب و نگهداری از اطفاء کننده ها خواهند شد.
متوسط
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
700,000 تومان